Förtroendevalda i Danderyds kommun

Nämnder (13 st)

Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnd
Fastighetsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Socialnämnd
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Krisledningsnämnd